לוגו-פליט-מאסטר

מקבוצת ספטרוטק בע"מ

מקבוצת ספטרוטק בע"מ

הקוד האתי

 

קוד אתי וכללי התנהגות עסקית

 

אל כל המנהלים והעובדים של פליט מאסטר בע”מ וחברות קשורות שלה:

[השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוכחות בלבד]

 

1. מבוא


 

הקוד האתי וכללי ההתנהגות העסקית שלהלן, אליהם נתייחס כאל ״קוד״ זה, מחייבים את כל המנהלים והעובדים (ביחד ולהלן: ״אתה”) של פליט מאסטר בע״מ וחברות קשורות שלה (ביחד ולהלן: ״אנו״ או “החברה”).

קוד זה יסייע לך להבין את החשיבות אותה אנו מייחסים ליושר ולהתנהגות עסקיה אתית, ויסייע בידינו למנוע מעשים בלתי ראויים. אנו מצפים שתקיים עקרונות אלה, ואולם מאחר ולא ניתן במסגרת קוד זה לספק תשובות לכל השאלות שעלולות להתעורר, אנו סומכים עליך ומצפים ממך להפעיל הגיון ושיקול דעת תוך שימוש בכושר השיפוט העצמאי ביחס שאלה כיצד לנהוג במקרים שיתעוררו מעת לעת, ובכלל זה לדעת לאתר המקרים בהם ראוי שתפנה ותבקש הנחיות מאחרים.

מטרתו של קוד זה היא לאגד את קני המידה, אשר פליט מאסטר מאמינה שיש בהם כדי למנוע באופן סביר מעשים בלתי ראויים וכדי לקדם, בין היתר, תרבות ארגונית ועסקית והתנהגות בהתאם לעקרונות שלהלן:

התנהגות הגונה ואתית, ובכלל זה טיפול אתי בכל מקרה של ניגוד אינטרסים ממשי או לכאורה בין קשרים אישיים ומקצועיים; גילוי מלא, נאות, מדויק, ברור ובמועד של דו״חות ומסמכים המוגשים מטעם פליט מאסטר לרשויות המוסמכות על פי כל דין, רשויות ובפרסומים פומביים אחדים מטעם החברה; עמידה בהוראות הדין לרבות הוראות החוק, התקנות והכללים הרלוונטיים; דיווח פנימי מיידי על הפרות של הוראות קוד זה; אחריות לקיומן של הוראות קוד זה.

יחד עם זאת, אין בהוראות קוד זה כדי להקנות זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, ובכלל זה בעלי מניות, מנהל או עובד של פליט מאסטר או חברת בת כלשהי של פליט מאסטר, וכל הבאים במגע עסקי עם פליט מאסטר, לרבות ספקים ולקוחות, במקרה של הפרה של הוראה כלשהי מהוראות קוד זה.

 

2. גילוי מלא ונאות


 

פליט מאסטר הינה חברה פרטית. בכל מקרה, אנו חייבים להבטיח, כי ההודעות לציבור אודות החברה המתחייבות על פי הדין יובאו לידיעת הציבור בהתאם להוראות הדין. ביכולתך לסייע לנו בהשגת יעדים אלה, בין היתר, על ידי קיום הקווים המנחים הבאים:

אם אתה אחראי להכנת הדיווחים שלנו לציבור, הודעות לעיתונות וכיו”ב פרסומים, או אם הנך נמנה על אלה המספקים מידע לגורמים המעורבים בתהליך זה, עליך לעשות כמיטב יכולתך על מנת לוודא שהמידע המופיע בפרסומים כאמור הינו מלא, נאות, מדויק ומובן.

פליט מאסטר ממנה מעת לעת מספר מוגבל של דוברים האחראים על הצגתו של מידע בתקשורת או על מתן תגובות בנוגע להתפתחויות משמעותיות. מנהלים, נושאי משרה או עובדים אשר אינם דוברים מורשים, אינם רשאים לגלות לציבור מידע מהותי כלשהו שאינו נחלת הכלל, ואינם רשאים לענות על שאלות בנושא מהותי כלשהו, אלא אם כן נתבקשו לעשות כן על ידי דובר מורשה. יש להעביר כל שאלה שמקורה בתקשורת  להתייחסות מנכ״ל החברה או היועץ המשפטי, הכל בהתאם לנסיבות ולסוג השאלה.

 

הקשר שלך עם פליט מאסטר


 

ניגודי אינטרסים

למרות שבאופן כללי הנך חופשי לעסוק בעסקיך הפרטיים ובפעילויות אחרות מחוץ למסגרת פליט מאסטר שלא בשעות העבודה, הרי שחופש זה אינו בלתי מוגבל ובאופן כללי עליך להימנע ממצבים של ניגודי אינטרסים.

״ניגוד אינטרסים״ מתקיים, בין היתר, כאשר האינטרסים האישיים שלך עומדים בסתירה, עלולים באופן כלשהו לעמוד בסתירה, או עומדים למראית עין בסתירה, עם ענייניה וטובתה של  פליט מאסטר. כך לדוגמה, עלול ניגוד אינטרסים להתעורר במקרה בו הנך נוקט בפעולות או במקרה בו יש לך אינטרסים אשר מקשים עליך לבצע את עבודתך עבור פליט מאסטר באופן אובייקטיבי ונטול פניות. ניגודי אינטרסים עלולים להתעורר גם כאשר אתה או בן משפחתך מקבלים טובות הנאה אישיות בלתי ראויות כפועל יוצא מתפקידך בפליט מאסטר, בין אם הטבות אלה התקבלו מאתנו או מצד שלישי.

 
הזדמנויות עסקיות של פליט מאסטר

מבלי לגרוע מהאמור להלן, עליך להימנע מניצול הזדמנויות כלשהן אשר אליהן נחשפת עקב תפקידך בפליט מאסטר או על ידי שימוש במשאבים או במידע של פליט מאסטר לצרכיך האישיים או למען קרוביך או מכריך, וזאת מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של הגורם המוסמך מטעם פליט מאסטר. כאשר מתעוררת הזדמנות לכך עליך לקדם את האינטרסים העסקיים של פליט מאסטר, וכן אינך רשאי להיות מעורב בעסק המתחרה בעסקיה של פליט מאסטר ונדרש להימנע מקשרים מסחריים פרטיים עם גורמים עסקיים עימם הינך קשור במסגרת עבודתך, אלא אם כן קיבלת לכך את הסכמתו של הגורם המוסמך בפליט מאסטר, וכל אישור אחר הדרוש על פי דין.

 
סודיות

המידע העסקי, המסחרי והטכני שלנו הוא חסוי וסודי והוא רכושנו וקנייננו. חובה עליך לנהוג בזהירות ובאחריות, לשמור ולהגן על סודיות המידע המופקד בידיך על ידי פליט מאסטר, שותפיה העסקיים- הלקוחות, הספקים וכל הבאים עמם במגע עסקי, וזאת למעט מקרים בהם התקבל אישור מטעם הגורם המוסמך לחשיפת המידע או כאשר הדרישה מעוגנת בדין. במקרה בו אושרה העברת מידע סודי של פליט מאסטר, יש להעביר המידע בכפוף לחתימתו של הסכם סודיות, וזאת אלא אם כן התקבלה הנחיה אחרת על ידי המנהל בפליט מאסטר אשר העניין מצוי בתחום סמכותו.

מהו מידע “סודי״? באופן כללי, ומבלי למצות, מידע “סודי” הוא מידע שהינו קניינה של פליט מאסטר ואינו נחלת הכלל. כאשר אתה מקבל מסמך שעליו מתנוססת הכותרת ״חסוי״ או “סודי״, אתה יכול להסיק כי הוא, לכאורה, סודי עבורנו או עבור שותפינו העסקיים. יחד עם זאת, מידע סודי אינו תמיד מסומן ככזה.

בנוסף, עובדי החברה מחויבים לשמור בסודיות על כלל המידע שנחשף בפניהם במסגרת עבודתם אצל הלקוח. במסגרת זו, חל עליך איסור לשתף מידע אליו נחשפת במסגרת עבודתך, לרבות לא בציבור, לא לעובדים ו/או יועצים אחרים של הלקוח (למעט באישור הלקוח) ולא בתוך החברה. עובד החברה הנחשף לתהליכים פנים ארגוניים אצל הלקוח כמו גם לקשיים ולאתגרים אצלו, מחויב לנאמנות מלאה ועבודה בהתאם לנהלי הלקוח. במקרה בו טובת הלקוח, אינה עולה בקנה אחד עם טובת החברה, עליך להציג את הנושא לידיעת הממונה עליך, ובמידה והדבר נדרש גם לממונה על הקוד האתי.

 
דיוק בדיווח

עובדי החברה מחויבים להקפיד על דיווח אמין, מדויק ומלא בכל הקשור לפעילותם. במסגרת זו חלה עליך החובה לדווח בשקיפות מלאה, ולמסור בצורה מלאה כל נתון שאליו תידרש בתוך החברה. נקפיד כי הדיווח בין אם הוא כלכלי, חברתי או סביבתי, יהא מדויק ומסודר, וישקף נאמנה את הנעשה בתוך החברה.

 
אמון

לחברה מחויבות לפעול באמינות עם בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה, עובדיה, הציבור וכל יתר הגורמים הנמצאים עמה בקשרים מסחריים. לפיכך, עובדי החברה מחויבים להימנע ממעשים שיש בהם הטעיה או מרמה ויפעלו בהתאם לכל ההתחייבויות ההסכמיות, העסקיות והאתיות בהן התחייבה החברה. עובדי החברה אינם מוסמכים ליטול התחייבויות בשם החברה או למסור הצהרות בשמה, למעט עובדים מסוימים להם ניתנו הרשאות וזכויות חתימה מסוימות על ידי דירקטוריון החברה.

 

שוויון הזדמנויות בעבודה ומניעת אפליה והטרדה

לחברה מחויבות איתנה למתן הזדמנות שווה בכל היבטי התעסוקה, וכן איסור מוחלט של כל אפליה או הטרדה מכל סוג שהוא. כל החלטות החברה ופעולותיה הינן ענייניות ואינן לוקחות בחשבון מאפיינים אסורים כגון מגדר, גיל וכדומה. החברה אוסרת על אפליה בתהליכי הבחירה, ההכשרה והקידום במקום העבודה, ומבססת את ההחלטות הקשורות להיבטי העסקה על הצרכים העסקיים של החברה, כישורי תפקיד, יכולות ותחום ההתמחות של העובדים.

 

יחס הוגן ומניעת הטרדה

עובדי החברה הממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם. עובדי החברה לא ינצלו את מעמדם בחברה לקידום עניינים אישיים שלהם או של צד אחר.

החברה מתנהלת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998. כל עובדי החברה מחויבים לפעול על פי תקנון הטרדה מינית אשר אומץ על ידי החברה.

 

הימנעות מפעילות פוליטית

החברה תקפיד על שמירת מקום עבודה נקי מהיבטים פוליטיים ומפלגתיים. עליך להימנע מכל סוג של עיסוק בפוליטיקה במסגרת הארגון, הן במסגרת שימוש במשאבי הארגון לצורך קידום מועמד זה או אחר, והן במסגרת קידום מעורבות עובדים בבחירות אזוריות, ארציות וכיו”ב.

 

שמירה על נכסי החברה

עובדי החברה מחויבים לשמור על נכסי החברה ולהשתמש בהם באופן נאות לצורך פעילותה העסקית של החברה בלבד. השימוש בנכסים אלו לצרכים פרטיים, מותר רק וככל שהדבר הותר במפורש (למשל, שימוש בכלי רכב). בכל מקרה, מחוייבים העובדים לעשות בנכסים אלה שימוש נאות וזהיר.

 

3. קיום הוראות הדין


 

למותר לציין, כי כל אלו הנמנים על קהיליית פליט מאסטר נדרשים לקיים בקפדנות את כל החוקים, התקנות והכללים החלים בישראל ובמקומות אחרים ברחבי העולם בהם פועלת החברה.

קוד זה אינו מסכם את כל החוקים, התקנות והכללים החלים על פליט מאסטר או עליך. יחד עם זאת, אי ידיעת הדין אינה פוטרת אותך מקיומו. עליך להתעדכן בהוראות הדין ובכלל זה הוראות החוק, התקנות, הכללים וההחלטות הרגולטוריות הרלוונטיים לתחומי עיסוקך בחברה. אין פירושו של דבר שעליך להיות מומחה לעניינים משפטיים, אלא שעליך להיות מסוגל לזהות מצבים וסוגיות בהם נדרש ייעוץ משפטי. בכל מקרה של ספק עליך לפנות ליועץ המשפטי של החברה או לגורם המוסמך בחברה.

 

שימוש במידע פנים

במהלך העסקתך בפליט מאסטר או קיום קשר אחר עמה, עשוי להגיע לידיעתך “מידע משמעותי שאינו נחלת הכלל״ אודות פליט מאסטר. אם תפעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין לעניין שימוש במידע פנים, הן אתה והן פליט מאסטר עלולים להיות חשופים לסנקציות אזרחיות ופליליות חמורות. דינים אלה מתייחסים אפילו לעסקאות בהיקפים קטנים יחסית.

 
שוחד ושחיתות

שוחד ושחיתות הינן תופעות גלובאליות, אשר עלולות לערער ממשלות ולהשפיע על התפתחותן הכלכלית. כמו כן, תופעות אלו משבשות את תנאי התחרות בשווקים הבינלאומיים והמקומיים.

מהו שוחד? הצעה, נתינה, קבלת טובת הנאה או פריט בעל ערך, במישרין או בעקיפין, מתוך כוונה להשפיע על השיקול דעת במטרה להשיג או להבטיח “יתרון בלתי ראוי”. פליט מאסטר מגלה “אפס סובלנות” למקרי שחיתות בעסקים עם ספקים, לקוחות, עובדי יצרני כלי הרכב בחו”ל או שותפים עסקיים.

אנו מצפים מכם לפעול בשקיפות מלאה ובהתאם לכללים המחמירים ביותר, כולל התייעצות ודיווח על כל ידיעה או חשד של התנהגות פלילית או לא אתית. בנוסף, הנך נדרש לשמור על תיעוד מלא ונאות בכל הנוגע למתנות, אירוח, ארוחות ונסיעות, ולציית להוראות ניהול הספרים של פליט מאסטר על מנת להבטיח שההוצאה אכן ראויה ונרשמה באופן תקין.

 

5. אכיפת הוראות קוד זה


 

כל מנהל ועובד יהיה אחראי באופן אישי ומחויב לקיים הוראות קוד זה. פליט מאסטר תנקוט בצעדים משמעתיים הולמים במקרה של הפרת הוראות קוד זה. צעדים משמעתיים אלה כוללים, בין היתר אך לא רק, הורדה בדרגה ואפילו פיטורין. צעדים משמעתיים עלולים אף להיות מופעלים כנגד המנהל האחראי על מפר הוראות הקוד, במקרה בו קבעה החברה כי נפל פגם גם בהתנהגותו או מחדלו של גורם זה.

במקרה בו ידוע לך או מתעורר בך חשד סביר, לקיומה של הפרה של חוקים, תקנות או כללים החלים על פליט מאסטר, של הוראות קוד זה או של הוראות מדיניות אחרת של פליט מאסטר, ובכלל זה עדות למרמה או מעשה לא מוסרי או אתי המתרחש באזור פעילותך או במחלקה בה הנך עובד, הנוגעת לכל עובד או נציג של פליט מאסטר, חובה עליך לדווח על מידע זה באופן מידי לאחראי עליך או לסמנכ״ל המתאים, או לממונה על הקוד האתי, כפי שתראה לנכון. היה והנושא נוגע לנושאי הנהלת חשבונות, ביקורת חשבונאית או בקרה פנימית, ניתן להעביר הדיווח על נושאים אלה ישירות למנכ”ל החברה. את ההודעות הללו ניתן לשלוח בדואר רשום או אלקטרוני כאשר הן ממוענות אל מנכ”ל החברה, במשרדי הנהלת החברה. עובד רשאי לדווח גם באופן אנונימי וחסוי, אך חובה לסמן דיווחים כאלה במילה “סודי”, וסודיותם של דו”חות אלה תישמר, בכפוף להוראות הדין והוראות צווים שיפוטיים ככל שיינתנו.

כל דיווח שיוגש חייב לכלול את העובדות עליהן מושתת החשד. על הדיווח להיות מפורט דיו על מנת להבהיר כראוי את הנושאים הכלולים בו. על הדיווח להיות ישר ולכלול את כל הפרטים הידועים באשד לטענות המופיעות בו, ובכלל זה זהות הפרטים המעורבים. במקרה שבו הדיווח כולל רק האשמות וטענות כלליות וחסרות בסיס, ייתכן שלא ייפתח הליך בירור או חקירה בעניין. יש לנקוט משנה זהירות לגבי דרישות אלה במקרים בהם הדיווח נמסר בעילום שם, משום שייתכן שלא תהיה קיימת כלל הזדמנות, או שתהיה קיימת הזדמנות מוגבלת בלבד להשיג את המידע שלא סופק מלכתחילה.

פליט מאסטר תטפל בכל דיווח בחשאיות מירבית. מדיניות החברה היא להגן ולאסור כל הפליה, הטרדה ו/או מעשה התנכלות ונקמה כנגד עובד כלשהו אשר בתום לב מספק מידע או מסייע בדרך אחרת בכל חקירה או הליך הנוגעים לעניין אתי, משפטי או רגולטורי. אנו ממליצים בפני כל עובד הסבור כי נפל קורבן להפליה, הטרדה ו/או מעשה נקמה לדווח מידית את העובדות למנהלו הישיר או ישירות למחלקת משאבי אנוש. עובדים אשר מגישים בתום לב דיווחים, על חשד להפרות של הוראות, חוקים, תקנות או כללים, הוראות קוד זה, הוראת מדיניות אחרת אשר אומצה על ידי פליט מאסטר, או דיווחים בנוגע לנושאי הנהלת חשבונות או ביקורת חשבונאית כמתואר לעיל, לגורמים הנ”ל, יהיו מוגנים מפני תוצאות שליליות כתוצאה מהגשת הדיווח, אף אם יתברר כי לא היתה הפרה. ברם, אם המדווח מסר דיווח כוזב ביודעין (כגון מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר) תחולנה עליו סנקציות משמעתיות חמורות מצד החברה.

הוראות קוד זה חלות על כל המנהלים והעובדים בפליט מאסטר. אי אכיפת הוראות קוד זה על מנהלים בכירים בפליט מאסטר תתבצע אך ורק בכפוף לאישור פליט מאסטר או ועדה שתמונה לצורך זה על-ידי פליט מאסטר.

 

6. הממונה על הקוד האתי


 

מנכ”ל פליט מאסטר מינה את מר/גב  אירית צברי  (להלן: ״הממונה”) כממונה על הפעלת הקוד האתי בחברה (לרבות חברות בנות). הממונה עומד לרשותכם בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.

אחריות חברתית

פליט מאסטר מחויבת לערכים של אחריות חברתית. אנו משתפים פעולה עם גורם שלישי המסייע לנו באיסוף ומחזור פסולת אלקטרונית. בנוסף, אנו מעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות, בשיתוף פעולה עם עמותת אנוש.

 

צור קשר
close slider
גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן